Flipper SM Team RePlay

Det är snart dags för flipper SM!
Det är Lunds flipper-gäng LPA som i år anordnar SM.
Det går i dags datum fortfarande att anmäla sig till detta ultimata event
som sker så nära som LUND, den 22-24 november
www.flippersm.se

Vi på RePlay vill därför värma upp ordentligt inte för detta och skapar därför ”TEAM RePlay”. Vi öppnar upp lokalen 2st torsdagar innan SM för att
tillsammans träna, utbyta tips och teknik.

Vill Du vara med i TEAM RePlay?! Anmäl dig via fejjan eller på plats.
Kan vara så att e team T-shirt görs om intresse finns.

Årsmöte 2019 – The aftermath

Inget superspeciellt att rapportera.
Vi har över 2000 medlemmar sedan starten 2017
The Silver Ball Ab tar över större delen av den ekonomiska , bemanning och
bas service förvaltningen av föreningen.
Det röstades igenom att Torsdagar, under en period av 3 månader skall utvärderas och testas som en ytterligare medlemskväll då trycket/intresset har ökat och expansion av lokal har i stort sett maxats.
Medlemsavgifter lämnas orörda även under 2020, deltagaravgifter är upp
till styrelsen att justera vid behov men i nuläget lämnas även de i befintligt skick.

Styrelsen har fått i uppdrag att se över hur framtida tävlingar skall organiseras. Vi söker någon som vill ta sig an uppdraget att vara Tävlingsgeneral.

Styrelsen har också fått i uppdrag att se över ventilation samt att se om det finns något smidigt sätta att sköta inlogg/utlogg av medlemmar digitalt.

/Styrelsen

Dagordning årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte för RePlay Pinball Arcade Malmö

Datum: [08/31/2019]

Tid: 12:00

Plats: Sallerupsvägen 140E

Dagordning

§ 1 Mötets Öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av justeringsperson

§ 5 Godkännande av dagordning

§ 6 Fastställande av röstlängd

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

A) Medlemsavgifter, deltagaravgifter 2020 

B) Utökande av Medlemskvällar, öppentider.

C) Vip och hedersmedlemmar samt sponsring

D) Övriga medlemsaktiviteter och specialarrangemang

§ 12 Val av ordförande

§ 13 Val av övriga ledamöter

§ 14 Val av suppleanter

§ 15 Val av revisor

§ 16 Val av valberedning

§ 17 Övrigt

§ 18 Mötets avslutande

Kallelse till Årsmöte 2019

Replay Pinball Arcade Malmö kallar här med till årsmöte!
Mötet kommer att ske lördagen den 31/8 2019 i RePlays lokaler,
Sallerupsvägen 140E. Mötet börjar kl12.
Anmälan för att delta på årsmötet krävs och skall ske senast två dagar innan årsmötet. Anmälan sker antingen på vår medlemskväll eller via epost
till styrelsen@replaypinball.se

Dagordning för årsmöte publiceras här och i lokalen 2 veckor innan mötet.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan mötet. Motioner skall antingen lämnas skriftligt till personal på medlemskväll eller mailas till styrelsen@replaypinball.se

Årsmötet är endast till för de som är medlemmar i RePlay Pinball Arcade Malmö. För mer information om årsmötet, läs våra stadgar som finns att ta del av i vår lokal, eller få dem mailade till dig.
Kontakta i så fall styrelsen@replaypinball.se

Kallelse till årsmöte!

Replay Pinball Arcade Malmö kallar här med till årsmöte!
Mötet kommer att ske fredagen den 31/8 2018 i RePlays lokaler, Mötet börjar kl18.
Anmälan krävs och skall ske senast dagen innan.

Skulle detta skapa problem eller förhinder för dig vill vi att du kontaktar styrelsen och delger detta så de kan göra vad som är möjligt för att åtgärda situationen.

Dagordning för RePlay Pinball Arcade Malmö Årsmöte 2018
1. Möte öppnas
2. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
11/a Ta ställning till samarbete med externa samarbetspartners.
11/b Förslag och röstning av medlem/medlemmar som får status hedersmedlem/-mar
11/c Röstning av förslag att införa VIP medlem, och innebörd av.
11/d Införande av Funktion och titel tävlingsgeneral och beslutande om dess roll och tillsättning.
11/e Diskutera förslag om elektronisk lås vilket möjliggör att medlemmar själva kan låsa/låsa upp.

11/f Förslag för bemanning av medlemmar hösten -18 och våren -19
11/g Månadstävlingar, samt Större tävlingar och andra events.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) 1 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5
14. Mötet avslutas

Årsmötet är till för de som är medlemmar i RePlay Pinball Arcade Malmö, för mer information om
årsmötet, läs våra stadgar som finns att ta del av i vår lokal, eller få dem mailade till dig.
Kontakta i så fall styrelsen@replaypinball.se