Replay Pinball Arcade Malmö kallar här med till årsmöte!
Mötet kommer att ske fredagen den 31/8 2018 i RePlays lokaler, Mötet börjar kl18.
Anmälan krävs och skall ske senast dagen innan.

Skulle detta skapa problem eller förhinder för dig vill vi att du kontaktar styrelsen och delger detta så de kan göra vad som är möjligt för att åtgärda situationen.

Dagordning för RePlay Pinball Arcade Malmö Årsmöte 2018
1. Möte öppnas
2. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
11/a Ta ställning till samarbete med externa samarbetspartners.
11/b Förslag och röstning av medlem/medlemmar som får status hedersmedlem/-mar
11/c Röstning av förslag att införa VIP medlem, och innebörd av.
11/d Införande av Funktion och titel tävlingsgeneral och beslutande om dess roll och tillsättning.
11/e Diskutera förslag om elektronisk lås vilket möjliggör att medlemmar själva kan låsa/låsa upp.

11/f Förslag för bemanning av medlemmar hösten -18 och våren -19
11/g Månadstävlingar, samt Större tävlingar och andra events.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) 1 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5
14. Mötet avslutas

Årsmötet är till för de som är medlemmar i RePlay Pinball Arcade Malmö, för mer information om
årsmötet, läs våra stadgar som finns att ta del av i vår lokal, eller få dem mailade till dig.
Kontakta i så fall styrelsen@replaypinball.se