Dagordning årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte för RePlay Pinball Arcade Malmö

Datum: [08/31/2019]

Tid: 12:00

Plats: Sallerupsvägen 140E

Dagordning

§ 1 Mötets Öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av justeringsperson

§ 5 Godkännande av dagordning

§ 6 Fastställande av röstlängd

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

A) Medlemsavgifter, deltagaravgifter 2020 

B) Utökande av Medlemskvällar, öppentider.

C) Vip och hedersmedlemmar samt sponsring

D) Övriga medlemsaktiviteter och specialarrangemang

§ 12 Val av ordförande

§ 13 Val av övriga ledamöter

§ 14 Val av suppleanter

§ 15 Val av revisor

§ 16 Val av valberedning

§ 17 Övrigt

§ 18 Mötets avslutande